Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A

RODO – KLAUZULA INFORMACYJNA
SPOŁECZNA NIEPUBLICZNA
OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I st. w SŁUBICACH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, DZ.U.UE.L.2016.119.1.), zwanego dalej rozporządzeniem RODO informuję:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Społeczna Niepubliczna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia w Słubicach, której reprezentantem jest Dyrektor Szkoły, adres: 69-100 Słubice, ul. Wojska Polskiego 142, tel.: 508 062 708, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach:
a. realizacji zadań dydaktycznych, innych zadań statutowych oraz zadań organizacyjnych wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. 2018 poz. 996 z
p. z.), a także wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Szkole - art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO;
b. realizacji umów zawartych z kontrahentami - art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia RODO;
c. w pozostałych przypadkach - na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych w zakresie i w celach określonych w treści zgody - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia RODO;
d. upowszechniania osiągnięć uczniów w konkursach szkolnych, międzyszkolnych i ogólnopolskich oraz akcjach społecznych a także publikowania ich na stronie internetowej szkoły na cały czas nauki w szkole.

3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są:
a. podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
b. podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, w którym zostały zebrane, a następnie przez okres wynikający z obowiązujących Administratora przepisów prawa dotyczących archiwizowania dokumentacji (zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt).

6. Osoba (rodzic / opiekun prawny), której dane dotyczą ma prawo do:
a. dostępu do swoich danych osobowych;
b. sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych;
c. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
d. przenoszenia danych;
e. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody;
f. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Są Państwo zobowiązani do podania danych. W przypadku niepodania danych osobowych będzie niemożliwe realizowanie zadań szkoły wobec Państwa dziecka.

8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Dyrektor SNOSM I st. Anna Ginter