Main Menu

Offcanvas Info

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A

Słubickie Towarzystwo Muzyczne ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora SPOŁECZNEJ NIEPUBLICZNEJ OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W SŁUBICACH.

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w przepisach w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek.

Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać dokumenty określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 832). Oferty należy składać  w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz dopiskiem:

"KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA SPOŁECZNEJ NIEPUBLICZNEJ OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA w SŁUBICACH"

w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia na adres Słubickiego Towarzystwa Muzycznego tj. 69-100 Słubice, ul. Wojska Polskiego 142. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

Dodatkowe informacje:

13.06.2017 r. – ostatni dzień składania dokumentów przez kandydatów;
20.06.2017 r. – dzień, od którego mogą być przeprowadzane konkursy.

Nie masz uprawnień do komentowania. Zarejestruj się!